دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : کریم   حمدی

پست الکترونیکی : k.hamdi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت بازرگانی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1381/09/14

کریم حمدی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

^